Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,24 czerwca
Imienieny:
Danuta, Emilia, Jan
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników
obrazek

Oprócz dobrze znanego wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mamy w Polsce jeszcze dwa ubezpieczenia obowiazkowe dla rolników.

Zasady zawierania tych umów określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, a dotyczą one posiadaczy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczającego łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna stanowiąca dział specjalny w rozumienu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Intencją ustawodawcy było zapewnienie bezpieczeństwa rolnikom, dla których gospodarstwo jest miejscem do życia i źródłem utrzymania dla rodziny.

 

Pierwszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników". Zakres ochrony jest bardzo szeroki – odpowiedzialność ubezpieczyciela angażowana jest jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W takim przypadku, gdy nie zajdą jednocześnie okoliczności wyłączające, wskazane w art. 53 Ustawy, rolnik nie będzie musiał płacić odszkodowania z własnej kieszeni.

 

Maksymalna kwota odszkodowania, jakie potencjalnie może wypłacić zakład ubezpieczeń za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i wynosi: równowartość 5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia takiej umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

 

Drugim ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budynków rolniczych". Ubezpieczeniu temu podlegają wszystkie budynki, budowle i obiekty małej architektury o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiórki, namiotów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości nowej lub rzeczywistej, tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia.
W ramach ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych, budynki są ubezpieczone wyłącznie od skutków zdarzeń wyszczególnionych i zdefiniowanych w ustawie, tj. ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, i upadek statku powietrznego. Obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na okres 12 miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu na rok kolejny jeżeli najpózniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia rolnik nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu oraz gdy składka została opłacona w całości, a posiadanie gospodarstwa rolnego nie przeszło na inną osobę.
Warto dodać, że dla rolników, którzy nie realizują obowiązku ubezpieczenia, ustawodawca przewidział stosowne kary.
Warunki, na jakich zawiera się obydwie umowy ubezpieczenia i zasady ustalania odszkodowania są we wszystkich zakładach ubezpieczeń takie same, bo określa je wyłącznie Ustawa. Zróżnicowane mogą być natomiast składki za ubezpieczenia obowiązkowe.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" przygotowało bardzo korzystny dla rolników pakiet ubezpieczeń. Składki za obowiązkowe ubezpieczenia rolne są atrakcyjne cenowo, a członkowie Towarzystwa mogą dodatkowo uzyskać zniżki za staż członkowski, kontynuację, bezszkodowy przebieg ubezpieczeń czy zawarcie innych ubezpieczeń dobrowolnych. Towarzystwo zwraca także baczną uwagę na szybką i staranną likwidację szkód.

Z uwagi na to, że dla ubezpieczeń obowiązkowych budynków ustawodawca nie uwzględnił wszystkich czyhających zagrożeń TUW "TUW" oferuje pakiet "Bezpieczna Zagroda", w którym można dobrowolnie rozszerzyć zakres ubezpieczenia budynków o skutki takich zdarzeń jak: fala naddźwiękowa, dym i sadza, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu w budynek, zalanie, upadek drzew i masztów, przenikanie wód gruntowych. W pakiecie można dodatkowo ubezpieczyć budowle – również nagrobki, oraz mienie domowe, mienie służące do pracy w gospodarstwie nie tylko od zdarzeń losowych, lecz także od kradzieży lub dewastacji. TUW "TUW" przygotowało także ciekawą ofertę dla prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i dla pszczelarzy. W pakiecie oferujemy także dodatkowo ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obejmuje zdarzenia objęte odpowiedzialnością rolnika, a niezwiązane z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 

Pamiętajmy! Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy nie – warto się ubezpieczać. Zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych winno być priorytetem każdego rolnika.

 

Więcej na www.tuw.pl 

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ